webbanner

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

 

1 ANVENDELSE

1.1 Enhver levering fra TEFCOLD A/S, virksomhedsreg.nr. 10 01 63 71 (herefter benævnt "TEFCOLD") er baseret på nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt "vilkår for salg og levering"), som er bindende for alle aftaler om levering af varer (herefter benævnt "varer") mellem TEFCOLD og køberen. Vilkårene afløser alle aftaler og praksisser mellem parterne, som er i modstrid med vilkårene, medmindre det er specifikt godkendt skriftligt af TEFCOLD.

 

2 KONTRAKTINDGÅELSE

2.1 Ethvert tilbud er gyldigt i 30 dage fra tilbuddets dato, medmindre andet er angivet i tilbuddet.

2.2 Kun ordrer, som TEFCOLD har accepteret skriftligt med ordrebekræftelse eller kontraktindgåelse, er bindende for TEFCOLD.

2.3 Ordrer, som TEFCOLD har accepteret, kan ikke annulleres af køberen.

 

3 PRISER

3.1 Prisen for varerne er TEFCOLDs tilbudte pris eller den pris, som er aftalt med køberen, eller i tilfælde, hvor der ikke er tilbudt eller aftalt en pris (eller en tilbudt pris ikke længere er gyldig) er prisen i TEFCOLDs offentlige prisliste gældende, med den pris som var aktuel da ordren blev accepteret. Alle tilbudte priser er kun gyldige i tredive dage, eller tidligere i tilfælde af køberens accept af tilbuddet. Derefter kan priserne blive ændret af TEFCOLD uden varsel til køberen.

3.2 Alle priser, inklusive priser i de offentlige prislister, som er udarbejdet af TEFCOLD, er eksklusiv moms og andre afgifter med mindre andet er specificeret og angivet i danske kroner.

3.3 TEFCOLD forbeholder sig ret til at ændre de accepterede priser i tilfælde af ændringer i valutakurser, priser på materialer, produktionsomkostninger, lønomkostninger, transportomkostninger, toldsatser og i tilfælde af regeringsindgreb og andre forhold, som er uden for TEFCOLDs kontrol (jf. de hændelser, der er nævnt i afsnit 12).

 

4 BETALINGSBETINGELSER

4.1 TEFCOLD er berettiget til at fakturere køberen for alle de leverancer, der er leveret, eller som er meldt klar til levering af TEFCOLD, hvis den aftalte leveringsdato er indtruffet.

4.2 Medmindre andet er aftalt skriftligt, er betalingsbetingelserne henholdsvis netto kontant ved levering eller meddelelse om klar til levering fra TEFCOLD.

4.3 Hvis betaling ikke sker til tiden, er TEFCOLD til enhver tid berettiget til at tilskrive rente på det forfaldne beløb fra fakturadatoen med en rentesats på 1,5 procent pr. påbegyndt måned.

4.4 TEFCOLD er berettiget til at kræve en uigenkaldelig anfordringsgaranti udstedt af et anerkendt finansieringsinstitut som sikkerhed for betaling for leverancer, herunder leverancer, som endnu ikke er forfalden til betaling.

 

5 EJENDOMSFORBEHOLD

5.1 De solgte produkter forbliver TEFCOLDs ejendom, indtil hele købsprisen er betalt i henhold til aftalen.

 

6 TEGNINGER OG BESKRIVELSER

6.1 Alle immaterielle rettigheder, tegninger, skitser, forslag, tekniske specifikationer, beskrivelser osv. er TEFCOLDs ejendom og må ikke kopieres, sendes til konkurrerende virksomheder eller realiseres uden skriftlig tilladelse fra TEFCOLD.

6.2 Produktoplysninger, illustrationer, tegninger og oplysninger om tekniske data, f.eks. vægt, dimensioner, volumen, styrke, lastekapacitet, ydeevne, overflade, materialer osv., der for eksempel er angivet i kataloger, brochurer eller andet reklamemateriale fra TEFCOLD, er kun vejledende.

 

7 LEVERING

7.1 Levering finder sted ab fabrik, medmindre andet er udtrykkeligt angivet i ordrebekræftelsen eller anden aftale.

7.2 TEFCOLD vil angive en omtrentlig leveringstid i ordrebekræftelsen eller en anden aftale. Hvis en leveringsforsinkelse skyldes en af de hændelser, der er angivet i afsnit 13, eller skyldes køberens handlinger eller forsømmelse, bliver leveringstiden forlænget i overensstemmelse hermed.

 

8 FORSINKET LEVERING

8.1 I tilfælde af forsinkelse fra TEFCOLDs side skal køberen omgående indsende en skriftlig klage. Ellers mister køberen ethvert retsmiddel for brud på kontrakten i forbindelse med forsinkelsen.

8.2 I tilfælde af forsinkelse påtager TEFCOLD sig aldrig ansvaret for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, driftstab eller andet indirekte tab. TEFCOLDs ansvar kan aldrig overstige prisen på fakturaen eksklusiv moms for den del af leverancen, der er forsinket.

8.3 Køberen er ikke berettiget til at trække købet tilbage som følge af TEFCOLDs forsinkelse.

 

9 FORDRINGSHAVERMORA

9.1 Hvis køberen undlader at hente varerne eller at bestille forsendelse af dem efter leveringsdatoen, er TEFCOLD berettiget til at opbevare og forsikre varerne for køberens regning og at sende en faktura for leverancen.

9.2 Hvis køberen undlader at hente varerne, selv om denne er blevet skriftligt anmodet herom, er TEFCOLD – også i tilfælde, hvor varerne er specialfremstillet i overensstemmelse med køberens anvisninger eller specifikationer – berettiget til at sælge disse til den højst mulige pris for køberens regning.

 

10 FEJL OG KLAGER

10.1 Køberen skal straks efter levering gennemgå leverancen og sikre, at den er intakt og i overensstemmelse med aftalen.

10.2 Klager skal indsendes skriftligt, umiddelbart efter at fejlen er fundet eller burde være fundet, og køberen skal beskrive de fundne fejl i klagen. I modsat fald mister køberen alle retsmidler for brud på kontrakten grundet fejlen. Klagen fritager ikke køberen for dennes forpligtelse til at betale købsprisen til det aftalte betalingstidspunkt.

10.3 Hvis der ikke findes fejl, som TEFCOLD er ansvarlig for, er TEFCOLD berettiget til godtgørelse for arbejde og omkostninger, hvis det er relevant, som TEFCOLD unødvendigt er blevet pålagt som følge af klagen.

10.4 I tilfælde af fejl eller mangler har TEFCOLD – inden for en rimelig tidsfrist og efter eget valg – ret til at afhjælpe fejlene, levere erstatningsvarer, give et forholdsmæssigt afslag eller betale en godtgørelse for de defekte dele.

10.5 Hvis TEFCOLD ikke overholder bestemmelserne i afsnit 10.4, er køberen – i henhold til de generelle regler i dansk lovgivning og nærværende vilkår for salg og levering – berettiget til at annullere aftalen om levering af den defekte del og kræve kompensation inden for de grænser, der er angivet i nærværende vilkår for salg og levering.

10.6 TEFCOLD er under ingen omstændigheder forpligtet til at levere kompensation for følgeskader, dagbøder eller bod, som er pålagt køberen, driftstab eller andre lignende indirekte tab eller følgeskader som følge af konstaterede fejl. Desuden kan TEFCOLDs ansvar for skader aldrig overstige fakturabeløbet eksklusiv moms for de leverede varer. 

 

11 PRODUKTANSVAR

11.1 TEFCOLD er ansvarlig for personskade og tingsskade forårsaget af de solgte varer, hvis det er konstateret, at skaden er forårsaget af fejl eller forsømmelse forårsaget af TEFCOLD eller andre, som TEFCOLD er ansvarlig for.

11.2 Erstatningsansvaret over for køberen for produktansvar kan ikke overstige dækningen af TEFCOLDs produktansvarsforsikring, der på nuværende tidspunkt er på DKK 10.000.000 pr. tilfælde i henhold til forsikringsvilkårene.

11.3 TEFCOLD er ikke ansvarlig for skader på produkter, som er fremstillet af køberen, eller hvori TEFCOLDs produkter indgår, eller for produkter, der indeholder sådanne produkter, fremstillet af køberen.

11.4 TEFCOLD påtager sig under ingen omstændigheder ansvaret for følgeskader, tidstab, tabt arbejdsfortjeneste, dagbøder eller bod, som er pålagt køberen eller tredjepart, driftstab eller andre lignende indirekte tab eller følgeskader som følge af produktansvar.

11.5 Hvis en tredjepart gør krav gældende over for én af parterne vedrørende produktansvar, skal den pågældende part informere den anden part skriftligt herom.

 

12 BEGRÆNSNING AF ANSVAR 

12.1 TEFCOLD påtager sig under ingen omstændigheder ansvaret for indirekte skader eller tab af nogen art, herunder dagbøder eller aftalte bøder, som køberen kan pådrage sig i forbindelse med en tredjepart, eller køberens driftstab, tidstab, manglende levering eller lignende indirekte tab. Selv om TEFCOLD i visse tilfælde kan frafalde krav eller rettigheder i forhold til køberen, betyder det ikke, at TEFCOLD har frafaldet sådanne krav eller rettigheder i andre tilfælde end det, der er aftalt.

 

13 FORCE MAJEURE

13.1 TEFCOLD er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af eller forsinkelser i forhold til aftaler, der skyldes forhold, som er uden for TEFCOLDs kontrol, f.eks., men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, oprør, borgerkrig, regeringsindgreb eller offentlige myndigheders indgreb, brand, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, mobilisering, vejrforhold, hærværk, valutarestriktioner, underleverandørers forsinkede og/eller mangelfulde leveringer, transporthindringer, herunder hindringer forårsaget af is, vejrforhold eller trafikuheld, strømsvigt og lignende produktionsproblemer eller andre årsager, som er uden for TEFCOLDs kontrol.

13.2 Hvis en levering uden fejl eller mangler eller levering til tiden midlertidigt hindres af én eller flere af ovennævnte hændelser, udskydes leveringen i en periode, som svarer til varigheden af hindringen plus en passende rimelig periode til normalisering af forholdene. TEFCOLD skal informere køberen om ændringen eller den forventede ændring af leveringstiden. Levering på det i en sådant tilfælde udskudte leveringstidspunkt skal i alle henseender anses for at være rettidig. Hvis leveringshindringen forventes at vare længere end 12 uger, er både TEFCOLD og køberen berettiget til at ophæve aftalen, uden at dette bliver anset for et brud, og uden at parterne har mulighed for at gøre krav gældende.

 

14 PERSONDATA

14.1 I tilfælde, hvor TEFCOLD modtager persondata, som skal behandles af TEFCOLD på vegne af køberen, skal TEFCOLD træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at persondata ikke utilsigtet eller ulovligt bliver destrueret, mistes eller beskadiges eller bliver tilgængelige for irrelevante personer, eller bliver misbrugt eller på anden måde behandlet i modstrid med lovgivningen om behandling af persondata og anden lovgivning om behandling af personlige oplysninger. 

14.2 TEFCOLD giver på køberens anmodning denne tilstrækkelige oplysninger og tilstrækkelig adgang, så køberen kan kontrollere, at TEFCOLD har truffet de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. 

14.3 TEFCOLD har ikke ret til at overføre persondata til lande uden for EU uden køberens forudgående skriftlige samtykke, hvilket dog ikke kan afvises uden nogen gyldig grund.

14.4 Kravene til TEFCOLDs behandling af persondata og parternes gensidige relationer i denne forbindelse kan være aftalt særskilt i en separat aftale om behandling af data. 

14.5 Overholdelse af lovgivningen om persondata indebærer og omfatter en forpligtelse for køberen til at overholde lovgivningen vedrørende information og forpligtelsen om indsigt over for den registrerede person, at behandle indvendinger mod registrering, slette ukorrekte oplysninger osv., sørge for at få det påkrævede samtykke til registrering og behandling af persondata og at arkivere oplysninger i datastyrelsen, hvis det er påkrævet.

14.6 Køberen er til enhver tid ansvarlig for at sikre, at persondata ikke kommer ind i og behandles i driftsmiljøet i modstrid med databeskyttelsesloven.

 

15 LOVGIVNING OG RETSKREDS

15.1 Enhver tvist, som måtte opstå mellem parterne i forbindelse med nærværende vilkår for salg og levering, er underlagt de generelle regler i dansk lovgivning, herunder den engelske version af FN's konvention om aftaler om internationale køb suppleret med de aktuelle praksisser og sædvaner.

15.2 Enhver tvist, som er opstået som følge af eller i forbindelse med nærværende vilkår for salg og levering, herunder tvister vedrørende deres eksistens eller gyldighed og tvister vedrørende voldgiftsbestemmelsen og -proceduren, skal afgøres ved voldgift ved voldgiftsretten i Danmark. Hver part udpeger en voldgiftsmand, og voldgiftsretten udpeger formanden for voldgiftsdomstolen. Sagen foregår på engelsk. Voldgiftssagen afgøres i Viborg, Danmark.